ÇALIŞANA ÖDENEN DÖNER SERMAYELER TIRPANLANIYORMU?


Maliye Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazı kafaları karıştırmaya yetti.Yazının içeriği ödeme planı hazırlanmadan ödeme yapılmasının önüne geçmekte.Ancak bu plan nakit durumuna göre yapılmakta,kısacası nakit akışı problemli olan hastanelerin döner sermaya katılım payı ödemelrini tam almaları mümkün olmayacak.Yazının metni aşağıda;

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.23/115/19742 25/12/2008
Konu : Nakit Sıkıntısı Bulunan Döner Sermaye
Saymanlıklarında Ödemelerde Öncelik Sırası

................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık)

Nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamayan döner sermaye saymanlıklarındaki ödemelerde, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi, uygulamada birliğin sağlanması, şikâyetlerin en aza indirilmesi ve ödemelerin objektif kriterlere dayandırılması amacıyla bazı esaslar tespit edilerek, çeşitli tarihli genel yazılarımızla uygulamaya yön verilmişti.
Bakanlığımıza intikal eden bilgiler esas alınarak, ödemelerde öncelik hususunda aşağıda yer alan düzenlemenin yapılması, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere, 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ödemelerin yapılmasında öncelik” başlıklı 22 nci maddesinde; işletmelerin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderlerin, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeneceği, ancak, bu ödemelerin yapılmasında sırasıyla;
a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere,
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
c) Çeşidine bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen tutarın altındaki giderlere ilişkin ödemelere,
ç) İhalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemelere,
d) Mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden; personele yapılacak ek ödeme, katkı payı gibi ödemelere,
Öncelik verileceği hükmüne yer verilmiştir.
Nakit mevcudu tüm ödemeleri karşılayamayan döner sermaye saymanlıklarında, ödemeler aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek, hak sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
1- Borçların ödenmesinde, döner sermaye işletmesi harcama yetkilisince görevlendirilecek gider gerçekleştirme görevlisi ve saymanlık müdürü tarafından imzalanan “Ödeme Planı” hazırlanacaktır. Birden fazla işletmeye hizmet veren saymanlıklarda, saymanlık ile işletmelerin farklı yerleşim birimlerinde olması halinde ödeme planları, faks çekilmesi veya internet üzerinden elektronik posta gönderilmesi suretiyle, her bir döner sermaye işletmesi görevlisi bilgilendirilecektir.
2-Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan;
a) Katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin ödemelere,
b) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara,
c)Yönetmeliğin ( c ) bendi esası uyarınca çeşidine bakılmaksızın 3.000.TL’nın altındaki giderlere ilişkin ödemelere,
Öncelik verilecek ve bunların ödenmesinde sıkıntı yaşamamak için belli bir nakit ayrılacaktır.
3- Bu ödemeler için ayrılan nakitten sonra kalan dağıtıma tabi tutulacak tutarın;
% 65’i Yönetmeliğin (ç) bendinde belirtilen, ihalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin ödemeler ile (d) bendinde belirtilen, mevzuatları gereğince personele yapılacak ek ödeme ve katkı payı gibi ödemeler için,
% 35’i ise, ödeme emri belgelerinin muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre, diğer borçların ödenmesi için,
Kullanılacaktır.
4- Düzenlenecek “Ödeme Planı”, katkı payları tahakkukları da dahil edilerek her ayın ilk haftasında ve ayda bir defa yapılacaktır. Ödeme planı hazırlanırken, o ay yapılacak zorunlu ödemeler de göz önünde bulundurularak belli bir nakit ayrılacaktır.
5-Yönetmeliğin (ç) bendi kapsamına, ihalesi yapılan temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmet alımları gibi yoğun emek gerektiren, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi gereken hizmetler dışındaki ödemeler dahil edilmeyecektir.
6-Ödeme planının yapıldığı ayda Yönetmeliğin (ç) ve (d) bendi kapsamındaki borçlar için ayrılan para, bu kapsamdaki borçlardan az ise, ödeme borç karşılama yüzdesine göre yapılacak, fazla ise artan tutar diğer borçların ödenmesinde kullanılacaktır.
7- Yapılan ödeme planını bir sureti ilgililerin görebileceği bir yere (ilan panosu vs.) asılacak, bir sureti de denetime esas olmak üzere dosyalanacaktır.
8-İşletmelerin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler ödeme emri belgelerinin muhasebe kayıtlarına giriş sırasına göre yapılacaktır. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde saymanlıklarca yapılan kontroller sonucu noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimlerine iade edilen ödeme emri belgeleri, söz konusu noksanlık tamamlanarak saymanlıkların kayıtlarına alındığı tarihte işleme tabi tutulacaktır.
9- Uygulamaya 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren başlanacaktır.
10-Daha önce hazırlanan ödemelerde öncelik konulu yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve söz konusu yazımızın iliniz dahilindeki tüm döner sermaye saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Hasan Basri AKTAN
Bakan a.
Müsteşar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara