KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN TESPİTİ


9 Nisan 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27195

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN
TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından nakit aktarımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin Müsteşarlığa iletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Nakit Taleplerinin Bildirim Esasları

Nakit taleplerinin yapılması

MADDE 3 – (1) Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar, nakit taleplerini, strateji geliştirme birimleri veya mali işler ile ilgili birimleri aracılığı ile Hazine Müsteşarlığına iletir.

(2) Nakit taleplerinin yapılmasında;

a) İlgili kurum ve kuruluşların merkez ve taşra birimlerinin nakit ihtiyaçları,

b) Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama/finansman programları çerçevesinde serbest bırakılan bütçe ödenekleri ve bu ödeneklerden emanete alınan tutarlar,

c) Yıl geçişlerinde, kapsam dahilindeki kurumlar tarafından izleyen yıl için Maliye Bakanlığına gönderilmesi planlanan ayrıntılı harcama/finansman programlarındaki ödenek talepleri ile cari yılda emanete alınan tutarlar

dikkate alınır.

(3) Strateji geliştirme birimlerince her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde, taşra ve merkez birimlerinin nakit ihtiyaçları bilgisi temin edilir. Temin edilen bilgiler taşra ve merkez olmak üzere toplulaştırılır ve Ek.1’de yer alan form, bir adet taşra birimlerine, bir adet de merkez birimlerine ilişkin ihtiyaçları kapsayacak şekilde doldurulur. Ek.1’de yer alan form her ayın yirminci günü Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne ulaşacak şekilde resmi yazı ile ve ayrıca nakit@hazine.gov.tr adresine elektronik ortamda gönderilir. Ayın yirminci gününün tatil gününe denk gelmesi durumunda Ek.1 formlarının izleyen iş günü Hazine Müsteşarlığı’na ulaştırılması sağlanır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında gönderilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklik, bir sonraki bildirim dönemini beklemeksizin, Müsteşarlığa elektronik ortamda iletilir.

(5) Merkez muhasebe birimleri ile özel bütçeli idarelerin muhasebe birimleri tarafından, izleyen haftaya ilişkin nakit ihtiyaçları Ek.2’de yer alan form doldurularak her hafta Cuma günü mesai saati bitimine kadar Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminin, Hazine Müsteşarlığı internet sitesinin (www.hazine.gov.tr) “Güncel Duyurular” kısmında yer alan faks numarasına veya icodemeler@hazine.gov.tr adresine elektronik ortamda gönderilir.

(6) Nakit talepleri, finansman imkanları ve Hazine Müsteşarlığınca nakit yönetimi faaliyetleri kapsamında hazırlanan nakit programı çerçevesinde karşılanır.

(7) Hazine Müsteşarlığı, nakit programına göre karşılanması planlanan nakit ihtiyaçlarını ilgili kurumlara elektronik ortamda bildirir. Hazine nakit programının gerektirdiği durumlarda kurumlara bildirilen aktarım tutarlarında ve aktarımın zamanlamasında Hazine Müsteşarlığı tarafından değişiklik yapılabilir.

(8) Kapsam dahilinde yer alan kuruluşların nakit harcamalarını yedinci fıkra kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen program çerçevesinde yürütmesi, öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet verecek taleplerden kaçınması ve ilave taahhütlere girmemesi esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırım

MADDE 4 – (1) Ekte yer alan formların kurumlarca, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Hazine Müsteşarlığına iletilmemesi halinde 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Ekler için tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara