SGK'dan İdarelerin Ödemellerde Firma Borçlarını Sorgulamaları Hakkında Genelge


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Prim Tahsilat Daire Başkanlığı
_______________________________________________________________________________
Konu : Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel
borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanması
G E N E L G E
2009 - 62
1- Genel Açıklamalar
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun “Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden
mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması” başlıklı 90 ıncı maddesinde ve anılan
maddenin uygulamasına ilişkin çıkartılan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası
Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında
Yönetmelikte öngörülen hükümler doğrultusunda, gerek idarelerce, gerekse Sosyal Güvenlik İl
Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacak işlemler 30/10/2008 tarihli ve 2008/88
sayılı Genelgede açıklanmıştır.
Sözkonusu Genelgede, idarelerce, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme
süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının elektronik ortamda sorgulanmasına
imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiği, bahse konu çalışmaların tamamlanmasının ardından
idarelerce yapılacak olan yetki başvurusunun usul ve esasları ile idarelerin sorumluluklarının
ayrıca açıklanacağı belirtilmiştir.
Bu bağlamda, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta
primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun idarelerce sorgulanmasına imkan sağlayacak
çalışmalar tamamlandığından, sorgulama yetkisinin alınabilmesi amacıyla idarelerce yapılacak
başvurulara ilişkin usul ve esaslar ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik
Merkezlerince yapılacak işlemler ve prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsup
edilmesine ilişkin idarelerin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır.
2- İşverenlerin Muaccel Borçlarının İdarelerce Sorgulanması
2.1- Sorgulama yetkisinin verilmesi
Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları işleri
üstlenenlerin Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup
bulunmadığını elektronik ortamda sorgulayabilmek için, örneği Ek-1’de yer alan “İdarelerce
e-Borç Sorgulama Yetki Talep Formunu” eksiksiz olarak doldurmak suretiyle Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerimizden/Sosyal Güvenlik Merkezlerinden herhangi birine başvuracaklardır.
İdarelerce birden fazla personel için yetki başvurusunda bulunulması mümkün
bulunmaktadır. Ancak, bu durumda, her bir personel için yetki talep formunun ayrı ayrı
düzenlenmesi gerekmektedir.
Yapılacak olan başvuru sırasında, ilgili idarenin, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde
sayılan kurum ve kuruluşlardan biri olduğunu kanıtlayan resmi nitelikteki belgenin aslı veya noter
____________________________________________________________________________
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr
2
onaylı sureti ile yetki talebinde bulunulan kişinin ilgili idarede çalıştığını gösterir kimlik belgesinin
onaylı bir fotokopisi, yetki talep formuna eklenecektir.
Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak müracaatlar üzerine, yetki talep formu
evrak tarih ve sayısı verildikten sonra eki belgelerle birlikte e-Bildirge Servisine intikal
ettirilecektir. İlgili servis personeli tarafından, “sgknet” internet adresinden “Uygulamalar-SSKe-
Bildirge” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen “İdarelerce e-Borç Sorgulama Başvuru”
ekranı vasıtasıyla, ilgili idarenin yetki talebinde bulunmuş olduğu personel için gerekli olan
kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilecektir.
“İdarelerce e-Borç Sorgulama Başvuru” ekranında mevcut “Yeni Başvuru” seçeneği
vasıtasıyla, idareye ve kullanıcıya ilişkin bilgiler sisteme girildikten sonra, sistem tarafından
üretilecek olan kullanıcı kodu ve şifresi, örneği Ek-2’de yer alan “İdarelerce e-Borç Sorgulama
Yetkisi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Teslim Tutanağına” kaydedilecektir.
İki nüsha olarak düzenlenecek olan “İdarelerce e-Borç Sorgulama Yetkisi Kullanıcı Kodu
ve Şifresi Teslim Tutanağının” ilgililer tarafından imzalanmasının ardından, bir nüshası yetki
talebinde bulunan idareye verilecek, bir nüshası ise e-Bildirge Servisince klase edilecektir.
Borç sorgulama yetkisi, yalnızca kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara
verileceğinden, bu idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce yetki başvurusunda bulunulsa
dahi, herhangi bir yetkilendirme işlemi yapılmayacaktır.
2.2- Kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptali
İlgili idare tarafından, kullanıcı kodu ve şifresinin çalındığı, kaybolduğu veya unutulduğu
gibi nedenlerle yeni bir kullanıcı şifresi verilmesinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/
Sosyal Güvenlik Merkezinden yazılı olarak talep edilmesi halinde, e-Bildirge Servisinde görevli
personel tarafından “İdarelerce e-Borç Sorgulama Başvuru” ekranında mevcut “Başvuru
Ara/Güncelle” seçeneği vasıtasıyla daha önce kullanıcı kodu ve şifresi verilmiş olan kişi için yeni
bir kullanıcı şifresi verilebilecektir.
Diğer taraftan, ilgili idare veya kullanıcı kodu ve şifresi verilmiş yetkili kişi tarafından,
kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin iptal edilmesinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/
Sosyal Güvenlik Merkezinden yazılı olarak talep edilmesi halinde, bu defa yetkili kişi için daha
önce verilmiş olan kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi pasif hale getirilmek suretiyle sorgulama
yetkisi iptal edilmiş olacaktır.
2.3- Muaccel borçların sorgulanması
İdareler, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarının bulunup bulunmadığı hususunu, Kurumumuz “www.sgk.gov.tr” adresinden
“İşveren”, “e-Ödeme” seçenekleri işaretlenmek suretiyle erişilen “İdarelerce e-Borç Sorgulama”
seçeneğinde mevcut “Borç Sorgulama” menüsü vasıtasıyla sorgulayabileceklerdir.
İhale konusu işle ilgili yapılacak olan sorgulama, ilgili idare tarafından, ihale konusu işi
üstlenen işverene ilişkin bilgilerin (ad soyadının / unvanının, adresinin, sözleşmenin imzalanma
tarihinin, sözleşmeye göre işe başlama tarihinin) ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesinin ardından, ilgili
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından idareye bildirilen ihale
konusu işe ait işyeri sicil numarasının sisteme girilmesi suretiyle yapılacaktır.
İdarelerce, işverenlerin, ihale konusu işten dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş
borcunun olup olmadığına ilişkin işyeri sicil numarası girilmek suretiyle yapılacak olan sorgulama
işlemi sırasında, 23 haneli işyeri sicil numarasının yalnızca “yeni şube kodu”, “eski şube kodu”,
“sıra no” ve “il kodu” bilgileri sisteme girilecektir.
____________________________________________________________________________
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr
3
Örnek 1- 4.4120.01.01.1099811.006.01.03 sicil numaralı işyeri için,
Yeni Şube kodu Eski Şube Kodu Sıra No İl Kodu
01 01 1099811 006
bilgileri sisteme girilecektir.
Örnek 2- 2.9605.01.02.1066983.080.10. 49 sicil numaralı işyeri için,
Yeni Şube kodu Eski Şube Kodu Sıra No İl Kodu
01 02 1066983 080
bilgileri sisteme girilecektir.
Hal böyle olmakla birlikte, ihale suretiyle piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim
işleri Kuruma bildirilmediği için, bu işverenlere ait işyeri sicil numaralarının ilgili idarece
bilinmesi imkanı olamayacağından, ihale konusu işin piyasadan hazır halde alınıp satılan mal
teslimine yönelik olması halinde, öncelikle sözkonusu işleri üstlenen işverenlere ilişkin işyeri sicil
numaralarının, “Tescil Sorgulama” seçeneği vasıtasıyla ilgili idarece tespit edilmesi
gerekmektedir.
“Tescil Sorgulama” seçeneği vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sırasında, işyeri sicil
numaraları, gerçek kişi olan işverenler için T.C. kimlik numarası girilmek suretiyle “Mernis No İle
Tescil Bul” seçeneği vasıtasıyla, tüzel kişi olan işverenler için vergi kimlik numarası girilmek
suretiyle “Vergi No İle Tescil Bul” seçeneği vasıtasıyla tespit edilecektir.
Kurumumuz uygulamalarında, her işyerine ayrı sicil numarası verildiğinden, ihale suretiyle
piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işlerinden dolayı, işyeri sicil numarasının tespiti
için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası girilmek suretiyle sorgulama yapıldığında,
aynı işverene ait birden fazla işyeri sicil numarası ile karşılaşılabilecektir.
Bu durumda, 2008/88 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, ilgili işverenin yalnızca
merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören devamlı ve geçici nitelikteki tüm işyeri
dosyalarının borçları sorgulanacaktır.
Dolayısıyla, ihale konusu işin piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine yönelik
olması halinde, işverenin merkez adresinin bağlı olduğu ünitede kurulu bulunan ve T.C. kimlik no
veya vergi kimlik no girilmek suretiyle yapılan sorgulamalar sonucunda erişilen tüm işyerlerinden
dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olup olmadığı sorgulanacaktır.
Örnek 3- Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimi işini üstlenen ve merkez adresi
Ankara’da bulunan 1234567890 numaralı vergi kimlik numaralı (B) Limited Şirketinin işyeri sicil
numaralarının tespiti için ilgili idarece, “Vergi No İle Tescil Bul” seçeneği vasıtasıyla yapılan
sorgulama sonucunda,
01.01.1038120.006
01.01.1097841.006
01.02.1096884.006
02.02.1114874.006
01.01.1063874.034
01.01.1118965.021
nolu işyeri sicil numaralarına ulaşıldığı varsayıldığında, Ankara’nın il kodu 006 olduğu
için, ilgili idarece, anılan işverenin Ankara ilinde kurulu işyerlerinden Dışkapı Sosyal Güvenlik
Merkezinde işlem gören 01.01.1038120.006, 01.01.1097841.006, 01.02.1096884.006 nolu ve
Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören 02.02.1114874.006 sicil numaralı işyerlerine
ilişkin borçları sorgulanacak ve varsa yasal ödeme süresi geçmiş borçları hak edişinden kesilerek
Kurum hesaplarına aktarılacaktır. Buna karşın, anılan işverenin merkez adresinin bulunduğu il
dışında faaliyet gösteren 01.01.1063874.034 sicil numaralı (İstanbul’da işlem gören) işyeri dosyası
ile 01.01.1118965.021 sicil numaralı (Diyarbakır’da işlem gören) işyeri dosyalarının borçları ise
sorgulanmayacaktır.
____________________________________________________________________________
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr
4
T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası girilmek suretiyle yapılan sorgulamalara
rağmen işyeri sicil numarasına ulaşılamaması halinde ise, işverenin hak ediş ödemesine esas
borcunun bulunup bulunmadığı hususu işverenin merkez adresini çevresine alan Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine resmi bir yazı ile sorulacaktır.
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde, yasal ödeme süresi geçmiş Kurum alacaklarının
tahsili sırasında ödemenin yapılacağı ayda gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, Sosyal
Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve
İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise,
idarelerce, yapılacak kesinti tutarının ödeme belgesinde gösterileceği ve kesinti tutarının, ödeme
makamınca muhasebe kayıtlarına intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma veya
Kurumca bildirilmiş olan banka hesabına yatırılacağı öngörülmüştür.
Bu bakımdan, idarelerce, kesinti tutarının Kuruma veya ilgili banka şubesine hangi tarihte
yatırılacağı,
- Ödeme belgesinin düzenlendiği tarihte biliniyor ise, sorgulama işlemi, kesinti tutarının
Kuruma ödeneceği tarih itibariyle,
- Ödeme belgesinin düzenlendiği tarihte bilinemiyor ise, sorgulama işlemi, ödeme
belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden 15 inci gün; 15 inci günün resmi tatile rastlaması halinde
15 inci günü izleyen ilk iş günü; 15 inci günün, ödeme belgesinin düzenlendiği tarihi izleyen aya
sarkması halinde, ödeme belgesinin düzenlendiği ayın son iş günü itibariyle,
hesaplanacaktır.
Örnek 4- (K) Limited Şirketinin hak ediş ödemesine esas borcunun olup olmadığının (A)
Bankasınca 20/4/2009 tarihinde sorgulandığı ve ilgili banka tarafından sözkonusu kesintinin aynı
gün içinde Kurum hesaplarına aktarılacağı varsayıldığına, sorgulama 20/4/2009 tarihi itibariyle
yapılacaktır.
Örnek 5- (B) Anonim Şirketinin hak ediş ödemesine esas borçlarının (A) Kamu
Kurumunca 12/5/2009 tarihinde sorgulanmasına rağmen, sözkonusu işverenin borçlarının ilgili
saymanlıkça 13/5/2009 tarihinde Kurum hesaplarına aktarılacağı varsayıldığında, (A) Kamu
Kurumunca yapılacak sorgulama sırasında, sorgulama tarihi olarak 13/5/2009 tarihi esas alınacak
ve 13/5/2009 tarihi itibariyle hesaplanan borçlar ilgili saymanlığa bildirilecektir.
Örnek 6- (A) Kamu Kurumunca (Y) Anonim Şirketinin ihale konusu işle ilgili hak edişine
ilişkin ödeme belgesini 10/6/2009 tarihinde düzenleyecek olmasına rağmen, ödeme belgesinin
düzenlendiği 10/6/2009 tarihi itibariyle hak ediş kesintisinin hangi tarihte Kurum hesaplarına
aktarılacağının bilinemediği varsayıldığında, bahse konu işverene ait işyerinin kapsama giren
borcunun olup olmadığı hususu ödeme belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden 15 inci gün olan
25/6/2009 tarihi itibariyle sorgulanacaktır.
Örnek 7- (B) Kamu Kurumunca, (Z) gerçek kişisinin ihale konusu işle ilgili hak edişine
ilişkin ödeme belgesini 27/4/2009 tarihinde düzenleyecek olmasına rağmen, ödeme belgesinin
düzenlendiği 27/4/2009 tarihinde hak ediş kesintisinin Kurum hesaplarına aktarılacağı tarihin
bilinemediği varsayıldığında, 27/4/2009 tarihini takip eden 15 inci günün 12/5/2009 tarihine
rastlamasına rağmen, 27/4/2009 tarihinde, 2009/Nisan ayına ilişkin DİBS faizinin henüz
açıklanmamış olması nedeniyle, 12/5/2009 tarihi itibariyle gecikme zammının hesaplanması
mümkün olmadığından, bahse konu işverene ait işyerinin kapsama giren borcunun olup olmadığı
hususu 30/4/2009 tarihi itibariyle sorgulanacaktır.
Öte yandan, ihale konusu işlerde, asıl işverenlerin yanı sıra asıl işverenlerden iş alan ve
kendi nam ve hesabına sigortalı çalıştıran alt işverenlerin de bulunması halinde, “Borç Sorgulama”
seçeneği vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sırasında, asıl işverene ilişkin borçlarla birlikte alt
işverenlerin borçları da sorgulanacağından, idarelerce, alt işverenlerin borçlarının ayrıca
sorgulanmasına gerek bulunmamaktadır.
____________________________________________________________________________
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr
5
İdarelerce yapılacak olan sorgulama işlemleri sırasında, ihale konusu işi üstlenen
işverenlere ait işyerlerinin hangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde
işlem gördüğü ve il kodu görüntülenecek olup, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal
Güvenlik Merkezine ait banka hesap numaralarına, “Ünitelerin Kullanım Hesap Numaraları”, il
kodlarına ise “İl Kodu Bilgileri” seçeneği vasıtasıyla erişilebilecektir.
İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının hak edişinden kesilmesi halinde,
sözkonusu kesinti tutarlarının, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal
Güvenlik Merkezine yatırılması ya da ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik
Merkezine ait banka hesap numarasına yatırılarak, yatırılan paranın tutarının, tediye mahallinin,
ödeme tarihinin, banka hesap numarasının, işyerinin sicil numarasının, işverenin ad ve
soyadının/unvanının ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
bildirilmesi gerekmektedir.
İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin
sorgulama işleminin her hak ediş ödemesinden önce yapılması gerektiğinden, ikinci hak ediş
kesintisi yapılmadan önce daha önce yapılmış olan hak ediş kesintisine ilişkin yukarıda açıklanan
bilgilerin, işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine
bildirilmiş olması ve ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince bahse
konu paraların ilgili işyeri dosyasına aktarılmış olması icap etmektedir.
Bu bağlamda, idarelerce yapılan kesinti tutarlarının ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
Sosyal Güvenlik Merkezine ait banka hesap numarasına yatırılması halinde, sözkonusu hak ediş
kesintisine ilişkin bilgilerin, Kurumca yapılacak aktarma işlemleri de nazara alınarak, en geç
kesinti tutarının bankaya yatırıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilmesi ve ilgili Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince bahse konu kesinti tutarlarının en geç 7 gün
içinde ilgili işyeri dosyasına aktarılması gerekmektedir.
3- İdarelerin Sorumlulukları
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 inci maddesinde, “Bu
Kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme borçlusunun ve
onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait
öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza
Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır.
Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara,
yapacakları tahsile yönelik bilgilerin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz. Bu bilgilerin verilmesine
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
Hükmü yer almaktadır.
Kanunun bu hükmüne istinaden, idarelerce yapılan başvurular üzerine, yasal ödeme süresi
geçmiş borçların sorgulanmasına ilişkin Kurumca yetki verilmiş olan kişilerin elde ettikleri
bilgileri ifşa etmeleri veya Kurumca verilen kullanıcı kodu ve şifresi başka kişilere verilerek
üçüncü kişilerce sözkonusu bilgilerin temininin sağlanması halinde, ilgili kişiler Türk Ceza
Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılmaları istenilecektir.
4- Diğer Hususular
4.1- “İdarelerce e-Borç Sorgulama” seçeneği vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sonucunda,
yalnızca ihale konusu işleri üstlenen işverenlerin hak edişlerinin ödenmesi veya Kuruma olan
borçların hak edişlerden kesilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bahse konu programlar vasıtasıyla yapılan sorgulamalara istinaden, işverenlerin, ihale
konusu işle ilgili teminatlarının iadesi mümkün bulunmadığı gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
uyarınca ihaleye katılmak için Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup
bulunmadığının sorgulanması da mümkün bulunmamaktadır.
____________________________________________________________________________
Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov

1-BELEDİYE MAKAMI İŞ VERENİN HAK EDİŞLERİNİ ÖDERKEN İLK AY HARİÇ İKİNCİ AY HAK EDİŞİNDE İLK AYIN SSK PRİMLERİ ÖDENDİ BELGESİ VE VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ ALMADAN NASIL ÖDER
2-İŞVERİN BORCU OLUP OLMADINI SSK DAN VERİNLEN ÖZEL ŞİFRE KONROL ETMESİ GEREKMEZMİ.
3-BU ŞARTLARA UYMADAN ÖDEME YAPARSA 1 DERECE SORUMLU KİMDİR

VERECEGİNİZ CEVABA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara