Makina Mühendilerinde Bilirkişilik İçin Aranan Özellikler


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA

MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasınca hazırlanan ve talep halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere tavsiye niteliğinde gönderilecek olan bilirkişi listelerinde görev alacak bilirkişilerin nitelikleri ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

b) Bilirkişi: Oda bilirkişilik mühendis yetki belgesi sahibi üyeyi,

c) Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi: Bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara Oda tarafından verilen belgeyi,

ç) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

d) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

e) Şube: TMMOB Makina Mühendisleri Odası şubesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişilere İlişkin Hükümler

Bilirkişilerde aranacak nitelikler

MADDE 5 – (1) Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Oda üyesi olmak,

ç) En az iki yıl mesleki deneyime sahip olmak,

d) Odadan disiplin cezası almamış olmak,

e) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi sahibi olmak.

Bilirkişi listelerinin oluşturulması

MADDE 6 – (1) Oda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB'ye, Valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir.

(2) Bilirkişi listeleri Oda tarafından her yıl yenilenir. Yenileme işlemi yapılırken, vefat etmiş olanlar, başka illere veya yurtdışına gitmiş olanlar, yasal bir neden olmaksızın bilirkişilik yapmak istemediğini beyan edenler, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri kaybedenler listeden çıkarılır; Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi alanlar listeye eklenir.

Bilirkişilerin tarafsızlığı

MADDE 7 – (1) Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek zorundadır.

Çalışma ilkeleri ve sorumluluk

MADDE 8 – (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla yükümlüdürler. Bilirkişiler, mesleki davranış ve meslek etik ilkeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.

Bilgi verme

MADDE 9 – (1) Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, Odaya bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler, istenildiğinde hazırladıkları raporun bir kopyasını Odaya verirler. Oda bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi, Belgelendirme Kurulu, Eğitim ve Sınav

Bilirkişilik mühendis yetki belgesi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki niteliklere sahip ve Oda tarafından düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara verilir.

Bilirkişilik mühendis yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

MADDE 11 – (1) Bilirkişilik mühendis yetki belgesinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi, bilirkişilik belgelendirme kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır. Gerekli meslek içi eğitimleri tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durumda, belge sahibi bilirkişi listelerinden çıkarılarak, Oda tarafından ilgili birimlere ve TMMOB ye bilgi verilir.

Bilirkişilik mühendis yetki belgesinin iptali

MADDE 12 – (1) Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesi;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen niteliklerin kaybedilmesi halinde,

b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde,

c) Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde,

OYK tarafından iptal edilir.

Bilirkişi belgelendirme kurulu

MADDE 13 – (1) Bilirkişi belgelendirme kurulu, bilirkişilik alanında OYK'nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK'ya görüş ve öneriler sunan, eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

(2) Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında bilirkişilik mühendis yetki belgesi alma koşullarına sahip Oda üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenen yedi üyeden oluşur. Kurul Odanın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK bir ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

(3) Kurul oluşumunda, şubelerin önerileri de dikkate alınarak üniversitelerden temsilcilerin de yer alması gözetilir.

Belgelendirme kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Belgelendirme kurulunun görevleri;

a) Bilirkişilik alanındaki meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirleyerek OYK’ya öneride bulunmak,

b) Bilirkişi yetki belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK'ya önerilerde bulunmak,

c) Bilirkişilik belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK'ya görüş bildirmek,

ç) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

Bilirkişi belgelendirme sınav komisyonu

MADDE 15 – (1) Belgelendirme kurulunca önerilen ve OYK’nın atayacağı sınav komisyonu; Bilirkişilik Mühendis Yetki Belgesine ya da yetki belgesi alma koşullarına sahip en az üç kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

Bilirkişi belgelendirme sınavları

MADDE 16 – (1) Bilirkişi belgelendirme sınavları, meslek içi eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir. Belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan dört sınav hakkı verilir.

Bilirkişi eğitimlerine katılım için başvuruda istenecekler

MADDE 17 – (1) Bilirkişilik eğitimleri için başvuruda istenecek belgeler aşağıda sayılmıştır.

a) İki adet fotoğraf,

b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,

ç) Eğitime katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

d) Mesleki deneyimini gösterir belge,

e) Adli sicil kaydı belgesi.

Eğitim

MADDE 18 – (1) Bilirkişilik eğitimleri genel bilirkişilik eğitimi ve uzmanlık alanları ile ilgili teknik bilirkişilik eğitimi olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

(2) Genel bilirkişilik eğitimin alınması bilirkişilik mühendis yetki belgesi için zorunludur.

(3) Uzmanlık alanları ile ilgili teknik bilirkişilik eğitim konuları ise bilirkişi belgelendirme kurulu tarafından hazırlanır ve OYK’nın onayı ile düzenlenir.

(4) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre bilirkişi belgelendirme kurulunun önerisi ve OYK’nın onayı ile değişebilir ve geliştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği ve 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar